Η Hellenic Mail δεν θα μεταδίδει ειδήσεις ούτε θα ενημερώνει την ιστοσελίδα της, από τις 05:00 της Τετάρτης έως τις 05:00 της Πέμπτης 16 Μαρτίου 2023, λόγω της  24ωρης απεργίας όλων των δημοσιογράφων.