Συμβαίνει Τώρα

Ανακοίνωση Eurobank

Eurobank2

Με αφορµή πρόσφατα δηµοσιεύµατα στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία (η «Τράπεζα») σηµειώνει ότι η ανακοινωθείσα δηµόσια ροσφορά
και διεθνής προσφορά νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της, εκδιδόµενων στο πλαίσιο της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της, ξεκίνησαν στις 25 Απριλίου 2014 και λήγουν στις 29 Απριλίου 2014, ενώ η έκβασή τους, όπως και η τελική τιµή διάθεσης των προσφεροµένων µετοχών της, θα ανακοινωθούν στις 30 Απριλίου 2014.


Τέλος, η Τράπεζα υπενθυµίζει ότι οι όροι των δύο προσφορών και οι κανόνες κατανοµής µεταξύ της δηµόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς προσδιορίζονται επακριβώς τόσο το εγκεκριµένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δηµοσιευθέν Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Τράπεζας όσο και στις από 17 Απριλίου 2014 και από 25 Απριλίου 2014 δηµοσιευθείσες χετικές
ανακοινώσεις-προσκλήσεις της Τράπεζας.

Κατόπιν τούτων, συνιστάται στο επενδυτικό κοινό να βασίζεται στα ως άνω έγγραφα, καθώς και στις εκάστοτε επίσηµες ανακοινώσεις της Τράπεζας, και όχι σε έτερες δηµοσιογραφικές ή άλλες «πηγές», τις οποίες η Τράπεζα δεν σχολιάζει κατά πάγια πρακτική της.

hellenic seaways 300x250 sept 2017

e-iatros